Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt
Dagplejen - så godt som hjemme

  Hent som PDF-fil

 
   Lovgrundlag  
  §   1  Mål og rammer   §  9Lederens ansvar og opgaver
  §   2  Forældrebestyrelsens sammensætning         § 10 Bestyrelsens virksomhed
  §   3  Valg til bestyrelsen   § 11Mødevirksomhed
  §   4  Valgbarhed og valgret   § 12Tavshedspligt
  §   5  Udtrædelse af bestyrelsen   § 13Ændring af styrelsesvedtægten
  §   6  Bestyrelsens konstituering   § 14Ikrafttrædelse
  §   7  Forretningsorden Standardforretningsorden
   §  8   Bestyrelsens opgaver 

 

 

Lovgrundlag.

I henhold til dagtilbudslovens § 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre.

Kommunalbestyrelsens ansvar og opgaver.

Byrådet har det overordnede ansvar for Kommunens dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes virksomhed jf. dagtilbudslovens §3..

Byrådet har fortsat tilsynsforpligtelsen med den daglige drift af dagtilbudene i kommunen jf. dagtilbudslovens § 3.

Byrådet træffer beslutning om optagelse af børn i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 26.

Byrådet har den endelige kompetence til at fordele fripladser og fastsætte forældrebetalingen jf. dagtilbudslovens §§ 23-32.

Byrådet har den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence jf. dagtilbudslovens § 16.
Top


 
§ 1. Mål og rammer.


Byrådets mål for pasning er de visioner, mål/delmål samt resultatkrav som til en hver tid er gældende og vedtaget af Byrådet i forbindelse med godkendelse af budgettet.

I dagtilbudslovens, kapitel 2, er der i §§ 7-12 beskrevet formål for dagtilbud og rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering som ligeledes er gældende..

Næstved Kommunes rammer for bestyrelsens arbejde er en økonomisk decentralisering. Rammerne for økonomisk decentralisering er beskrevet i reglerne for Næstved kommunes selvforvaltning.

Ovennævnte mål og rammer skal gøres bekendt for forældrebestyrelsen.
Top


 
§ 2. Forældre bestyrelsens sammensætning.


Forældrebestyrelsen består af:

8 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i den kommunale dagpleje - 2 fra hvert distrikt. Yderligere vælges 8 suppleanter til forældrebestyrelsen, ligeledes 2 fra hvert distrikt.

4 repræsentanter og 4 suppleanter valgt af og blandt dagplejerne – 1 fra hvert distrikt - og 1 repræsentant og 1 suppleant valgt af og blandt dagplejepædagogerne. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Lederen af den kommunale dagpleje fungerer og deltager som sekretær for bestyrelsen i møderne uden stemmeret.

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder, jf. § 5.
Top


 
§ 3. Valg til bestyrelsen.


Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på et forældremøde, som afholdes i perioden fra den 1. august til den 31. december. Skriftlig indkaldelse til mødet foretages af den siddende bestyrelse med mindst 14 dages varsel. Den siddende bestyrelse beslutter fra hvilken dato i perioden den 1. august til den 31. december at valgperioden skal påbegynde. Valgperioden løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. I lige år vælges 4 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 4 forældrerepræsentanter.
Suppleanterne vælges hvert år for et år af gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antal af stemmer.

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen vælges for en 2-årig periode på et personalemøde for alle fastansatte medarbejder i distriktet, Personalemødet afholdes inden forældremødet, således at personalerepræsentanterne er valgt inden forældremødet, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter.
Der vælges 2 repræsentanter i ulige år og 2 repræsentanter i lige år for dagplejere og 1 repræsentant i lige år for dagplejepædagoger.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer.
Top


 
§ 4. Valgbarhed og valgret.


Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanterne i bestyrelsen - ved forældre forstås de personer, der på valgets tidspunkt har del i forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i dagplejen. Herudover er personer, der varetager den faktiske og daglige omsorg for barnet/børnene valgbare og har valgret.

Herved forstås fx:

 • Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i serviceloven,
 • Personer, der har indgået ægteskab eller er samlevende med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene).

Der kan ikke tildeles valgret til 3 eller 4 personer på grundlag af samme barn.
Ansatte dagplejere og dagplejepædagoger, der har børn i den kommunale dagpleje har valgret, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter i bestyrelsen
Stemmeafgivelsen sker skriftlig, og ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i dagplejen.

Fastansatte dagplejere og dagplejepædagoger er valgbare og har valgret som medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer, og de følgende som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Resulterer omvalget i fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.
Top


 
§ 5. Udtrædelse af bestyrelsen.


Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i dagplejen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

En medarbejderrepræsentant kan udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunen eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen, men udtræder dog senest ved fratræden.
Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.
Top


 
§ 6. Bestyrelsens konstituering.


Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Dagplejens leder indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden udgangen af januar.

Bestyrelsen vælger repræsentant til forældrenævnet på 1. konstituerende møde.
Top


 
§ 7. Forretningsorden.


Byrådet har fastsat en standardforretningsorden (vedlægges), som bestyrelsen skal følge. Bestyrelsen kan dog fastsætte en anden forretningsorden efter indhentet godkendelse hos Byrådet.
Top


 
§ 8. Bestyrelsens opgaver.


Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte de overordnede principper for dagplejens virksomhed og for anvendelse af dagplejens budgetramme (som bilag 1 vedlægges eksempler på, hvilke områder forældrebestyrelsen kan fastlægge retningslinier for).

Bestyrelsen godkender, efter indstilling fra lederen, dagplejens virksomhedsplan.
Virksomhedsplanen udarbejdes efter sammen koncept i alle dagtilbud.

Virksomhedsplanen udarbejdes hvert andet år i foråret og gælder fra den 1. august.

Valgperioden for den siddende bestyrelse skal fremgå af virksomhedsplanen.

Bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan.

Bestyrelsen skal inddrages i arbejdet med børnemiljøvurdering.

Herudover træffer forældrebestyrelsen beslutning om følgende:

 • Anvendelse af ikke budgetterede indtægter.
 • Forældrebestyrelsen træffer beslutning om principper for anvendelse af det af Byrådet godkendte budget.
 • Sager som følger af beslutninger, truffet i Byrådet og/eller Udvalget for Børn og Familie.
  Forældrebestyrelsens medvirken ved ansættelse/afsked af personale:
 • Indstilling vedr. ansættelse af leder og personale inden for den godkendte personalenormeringsramme. Indstillingen sker til Byrådet, eller den som kompetencen måtte være delegeret til:
 • Hvad angår ansættelsens praktiske gennemførsel (ansættelsesgrupper m.v.) følges de af Næstved Kommune fastsatte regler. Dog sikres ved ansættelse af dagplejepædagoger, souschef i dagplejen, områdeledere og dagplejelederen at forældrerepræsentanterne i bestyrelsen kan deltage i ansættelsesgruppen med max. et forholdsmæssigt antal (f.eks. 2 medarbejder, to ledelsesrepræsentanter og 2 bestyrelsesmedlemmer).
 • Bestyrelsen orienteres om uansøgt afsked af dagplejepædagoger, souschef i dagplejen, områdeledere og dagplejelederen (Ikke sagens indhold).
  Top


 
§ 9. Lederens ansvar og opgaver.


Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af den kommunale dagpleje og forestår den daglige drift.

Lederen er ansvarlig for dagplejens virksomhed overfor forældrebestyrelsen og (slettet i den ny dagtilbudslov) Byrådet.

Lederen er ansvarlig for af føre forældrebestyrelsens beslutninger ud i praksis.

Lederen har ansvaret for den daglige personaleledelse.

Lederen sikre udarbejdelse af virksomhedsplan og forelægger denne til godkendelse i bestyrelsen.

Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan.

Lederen er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse
ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden for temaerne. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne.

Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af børnemiljøvurdering.

Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurdering..

Lederen fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Det er lederens ansvar, at forberede sager og forelægge spørgsmål/punkter for bestyrelsen, herunder at punkterne er belyst på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på det foreliggende grundlag.

Lederen skal samarbejde med bestyrelsesformanden om udarbejdelse af dagsorden, jf. standardforretningsordenen.

Lederen er Byrådets garanti for, at der ikke udføres ulovlige beslutninger i dagplejen.
Top


 
§ 10. Bestyrelsens virksomhed.


Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsens møder. Et enkelt bestyrelsesmedlem eller flere kan således ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne uden for bestyrelsens møder.
Top


 
§ 11. Mødevirksomhed.


Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret.

Dagplejens repræsentant/repræsentanter i forældrenævnet, der vælges for en 1- eller 2 årig periode uafhængigt af evt. ændringer i barnets pasningstilbud, skal i den resterende funktionsperiode indbydes til forældrebestyrelsens møder såfremt denne/disse er udtrådt af forældrebestyrelsen som følge af barns ophør i dagplejen (jf. § 5).

Mødevirksomhed i øvrigt henvises til standardforretningsordenen som vedlægges.
Top


 
§ 12. Tavshedspligt.


Forældrebestyrelserne er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Efter forvaltningslovens § 27 har den, som virker inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Brud på tavshedspligt er strafbart jf. Straffeloven § 152.

Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af forældrebestyrelsen.
Top


  
§ 13. Ændring af styrelsesvedtægten.


Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Næstved Byråd. Ændring kan kun foretages af Byrådet efter forudgående indhentet udtalelse hos bestyrelsen.

Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel.
Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og Byrådet er enige herom.
Top


 
§ 14. Ikrafttrædelse.


Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. juli 2008.
Således godkendt af Næstved Byråd i møde den 16. juni 2008..


P.b.v.         Henning Jensen                                                               Jens Chr. Birch
                     Borgmester                                                                Kommunaldirektør

Top
 
 

Standardforretningsorden.

Byrådet har fastsat følgende standardforretningsorden:

 • Der afholdes møder minimum 4 gange om året.
 • Herudover afholdes møde, når der ønskes af formanden eller når 2/3 af bestyrelsen ønsker det.
 • Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
 • Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
 • Ved et medlems forfald indkaldes suppleanten.
 • Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.
 • Formanden fastsætter, i samarbejde med lederen, dagordenen for møderne og lederen sender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.
 • Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødets afholdelse.
 • I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Herved skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede.
 • Alle beslutninger træffes så vidt muligt i enighed eller ved simpelt flertal.
 • Der føres protokol/referat over beslutningerne, og afvigende meninger føres til protokols.
 • I protokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede, og protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
 • Kopi af protokollen samles på dagplejekontoret og vil indgå som en del af det årlige tilsyn med dagplejen.
 • Lederen forestår af referat.
  Top

 

Seneste artikler